KURUMSAL YAPI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 

1) Belediye sınırlarında bulunan yapılarda zeminin eğim (kot) durumu nasıl olduğunu ne kadar kazıve dolgu yapılacağınıbelirtmek üzere "Plankote"leri hazırlar.

2) Yeni yapılarda binaların istikamete uymasıiçin "İstikamet Krokisi"ni hazırlar.

3) İmar durumundaki inşaat şeklinin zemine doğru yerleştirildiğini gösteren "Aplikasyon Krokisi"ni hazırlar.

4) Hali hazır binalarda ruhsat almamış binaların durum değerlendirmesi yapılmasıve imara uygun olup olmadığınıbelirler; uygun ise ruhsat başlanması, imara uygun değilse Encümen kararı ile işlem yapılmasıamacıyla zeminde ölçüm sonucu "Bina İşlenmesi Krokisi"ni hazırlar.

5) Plan tadilat-mevzii dosyalarının incelenmesini ve Meclise havale edilmesini sağlar.

6) İmar Komisyonu hazırlıklarını, komisyon raporu ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmesini, çıkan meclis kararların havalesinden askısüresine kadar takibini, bitiminde de plan değişikliklerin işlenmesi ve diğer birimlerin bilgilendirilmesini sağlar.

7) Belediyeye bağlıyerleşimlerin "Uygulama İmar Planları"nı analitik etütleri ile birlikte hazırlar.

8) Parsel, ada, mahalle ya da daha büyük ölçekli plan kararları hakkında vatandaş veya kurumlara bilgi verir.

 
Yazdır  l