İHALE
8 adet taşınmazın amacına  uygun  Kiralanması işi

İhale Bilgileri
İhale Konusu 8 adet taşınmazın amacına  uygun  Kiralanması işi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Muhtelif Kiralama
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

İHALE İLANI

ADAPAZARI  BELEDİYESİ  BAŞKANLIĞINDAN

 

1-İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait Mahmudiye mahallesi, 443 parsel numaralı 3780 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait  Rüstemler mahallesi, 848 parsel numaralı 2030 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar mahallesi, 887 parsel numaralı 2160 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait Taşlık mahallesi, 1926 parsel numaralı 3320 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar mahallesi, 959 parsel numaralı 5940 m² yüzölçümlü Bahçe vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal mah. 973 Ada, 1068 nolu parselin  üzerinde bulunan 3 nolu Dükkan, Tasarrufu Belediyemize ait Kurtbeyler Mahallesi 746  nolu parselin  güneyinde bulunan Köy konağındaki Dükkan, Tasarrufu Belediyemize ait Yağcılar Mah. 4029 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanındaki Büfe olarak  toplam  8 adet taşınmazın amacına  uygun  faaliyetlerde kullanılmak üzere aylık/yıllık kira bedeli üzerinden 3 yıllığına kiralanması işidir.

2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 114 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir.

3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI:

 Toplam 8  adet taşınmazın kiralanması işi ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 18/01/2019 Cuma günü saat 14:00’de Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-ŞARTNAME BEDELİ:Her bağımsız bölümün kiralaması için ayrı ayrı şartname bedeli 100,00TLdir.

5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

 

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

NO

 

 

ADRES

 

KİRALAMA

ŞEKLİ

KİRALAMA

SÜRESİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEM. BEDELİ (%3)

1

Mülkiyeti Belediyemize ait Mahmudiye mahallesi, 443 parsel numaralı 3780 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

YILLIK

3

3.690,00TL

110,70TL

2

Mülkiyeti Belediyemize ait Rüstemler mahallesi, 848 parsel numaralı 2030 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

YILLIK

3

1.980,00TL

59,40TL

3

Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar mahallesi, 887 parsel numaralı 2160 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

YILLIK

3

1.770,00TL

53,10TL

4

Mülkiyeti Belediyemize ait Taşlık mahallesi, 1926 parsel numaralı 3320 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

YILLIK

3

3.240,00TL

97,20TL

5

Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar mahallesi, 959 parsel numaralı 5940 m² yüzölçümlü Bahçe vasıflı taşınmaz

YILLIK

3

4.875,00TL

146,25TL

6

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal mah. 973 Ada, 1068 nolu parselin üzerinde bulunan 3 nolu Dükkan

AYLIK

36

13.860,00TL

415,80TL

7

Tasarrufu Belediyemize ait Kurtbeyler Mahallesi 746 nolu parselin güneyinde bulunan Köy konağındaki Dükkan

AYLIK

36

6.660,00TL

199,80TL

8

Tasarrufu Belediyemize ait Yağcılar Mah. 4029 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanındaki Büfe

AYLIK

36

30.240,00TL

907,20TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını ihale günü saat 12.00’a kadar Adapazarı Belediyesi veznelerine yatırmaları gerekmektedir.Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.

           Her bir kiralama ihalesi için ayrı ayrı istenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 18/01/2019 Cuma günü saat 12:00’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6-İSTENİLEN BELGELER

İhalenin yapılığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

-GERÇEK KİŞİLERDEN:

a.Nüfus Cüzdan Sureti,

b.Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),

c.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

d.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,

e.Şartname alındı makbuzu,

f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Gelir Biriminden)

-TÜZEL KİŞİLERDEN:

a.Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden( Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküleri,

c.Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

d.Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

f.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,

g.Şartname alındı makbuzu,

f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Biriminden)

 

* İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşılabilir.

                                                              

                           İLAN OLUNUR

 

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 18.01.2019
İhale Saati 14:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yazdır  l